Categories

Manufacturers

Advertising

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Lenmar

  • การประกันเริ่มจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จที่ตัวแทนจำหน่ายออกให้
  • ผลิตภัณฑ์ของเลนมาร์จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
  • ความชำรุดเสียหาอันเกิดจากสาเหตุหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าอยู่ในขอบเขตของการรับประกัน

- การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้งานปกติ ผิววัสดุภายนอกของผลิตภัณฑ์เป็นรอยถลอก หรือขีดข่วน การเก็บรักษาไม่ถูกวิธี ถูกความชื้น อยู่ในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

- ความเสียหายอันเกิดจากการจ่ายกระแสไฟเกินให้กับผลิตภัณฑ์

- ความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือน ทำตกหรือถูกกดทับ

- การดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์ หรือการซ่อมโดยผู้ที่ไม่ได้การรับรองจากบริษัทฯ

- ความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ถูกน้ำ ความชื้น หรือสารเคมี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

- ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติต่างๆ

- ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง

- ความสึกกร่อนของอุปกรณ์ อันเกิดจากสภาพผิดปรกติของสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เครื่องตั้งอยู่

- การใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ของบริษัทฯ (Original Accessory)